ÉButjwána

ÉButjwána, iButswana. SiNgisi: Botswana (Bechuanaland).

Umjeka weButswana.
IButswana (lokubovu).

Mayelana neButswanaEdit

UmlandvoEdit

IButswana live lendzabuko lebeTswana kusukela kadzeni. Eminyakeni yabo 1800 betswana bahlushwa ngemaNdebele akaMzilikazi, kantsi ngaso leso sikhatsi emaBhunu abesafudvuke adzimate afika khona eveni lebatswana futsi simo sesishuba emkhatsini wawo netinhlanga tebeTswana.Ngemnyaka wa 1885 iNgilandi yakhoselisa ibutswana ngephasi kweliphiko layo. Kwatsi nga-1966 yatfola tibuse.

Tifundza nemadolobhaEdit

 
Tifundza.

TifundzaEdit

  1. Central.
  2. Ghanzi.
  3. Kgalagadi.
  4. Kgatleng.
  5. Kweneng.
  6. North East.
  7. North West (2001, Chobe kunye Ngamiland).
  8. South East.
  9. Southern.

EmadolobhaEdit

 
Emadolobha.

KúfúnaEdit

KúbóphaEdit