Íncwadzí. Incwadzi ngumculu wemaphepha lonemcondvo munye lohlanganisiwe kute kwedluliswe umyaleto lotsite.

Tíncwâdzi.

Inhloso Edit

  • Kufundzisa.
  • Kwatisa.
  • Kuchitsisa situnge kanye.
  • Nekulondvolota.

Tinhlobo tetíncwâdzi Edit

Kúfúna Edit