Emnyakeni wanga-2005 (MMV). 1 Bhimbídvwane: uMgcibelo.

LicinisoEdit

InkhwekhwetiEdit

ÍNhlabaEdit

  • 11 íNhlaba Nothando Dube úmfâti Mswati III: Inkhosikati LaDube wembuso weSwatini.

KúdlálaEdit

KukhulaEdit

  • Bustin' Bonaparte.
  • Colour Me Kubrick.
  • Corpse Bride.

TVEdit

  • Home Farm Twins.
  • Patrick Hamilton: Words, Whisky and Women.

BantfuEdit

Úmhlâba bantfu
2005 2000 2010
  Úmhlâba 6.453.628.000 6.070.581.000   383.047.000
  ÍAfríka 887.964.000 795.671.000   92.293.000
  I-Ashiya 3.917.508.000 3.679.737.000   237.771.000
  IYurophu 724.722.000 727.986.000   3.264.000
  IMelika leseNingizimu 558.281.000 520.229.000   38.052.000
  INyakatfo Melika 332.156.000 315.915.000   16.241.000
  I-Ositreliya Netihlenge Tayo 32.998.000 31.043.000   1.955.000

KúfúnaEdit