Babe wetfu

Babe wetfu (latina: Pater noster), thandaza.

Jesu, ufundísa iBabe wetfu, íntsaba (Carl Heinrich Bloch, 1890).

Pater nosterEdit

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen.

siSwatiEdit

KunyeEdit

Babe wetfu losezulwini,
alingcwaliswe ligama lakho.
Umbuso wakho awute.
Intsandvo Yakho ayentiwe emhlabeni,
njengobe yentiwa ezulwini.
Siphe lamuhla kudla kwetfu njengasemalangeni onkhe.
Sitsetselele tono tetfu,
njengobe natsi sibatsetselela labasonako.
Ungasingenisi ekulingweni,
kodvwa usisindzise kulokubi.
Amen.


KubiliEdit

Babe wetfu losezulwini,
alingcweliswe libito lakho.
Umbuso wakho awufike.
Intsandvo yakho ayentiwe emhlabeni,
njengobe yentiwa ezulwini.
Siphe lamuhla sinkhwa setfu semihla nemihla,
Sitsetselele tono tetfu,
njengobe natsi sibatsetselela labasonako.
Ungasingenisi ekulingweni,
kodvwa usisindzise kulokubi.
[Ngobe umbuso wakho, nemandla,]
[nebukhosi, kuze kube phakadze.]
Amen.

KutsatfuEdit

Babe wetfu losezulwini
Ligama lakho kaliphatfwe ngebungcwele,
umbuso wakho awute,
intsandvo yakho ayentiwe emhlabeni njengezulwini.
Siphe lomuhla kudla kwetfu kwemalanga onkhe.
Sitsetselele kona kwetfu
njengobe natsi sibatsetselela labasonako.
Ungasiyisi ekulingweni
kodvwa usincandze kulokubi.
Ngobe umbuso wakho, nemandla, nebukhosi,
kute kube nini nanini.
Amen.

KúfúnaEdit

KúbóphaEdit