Buciko (siNgisi: arts). Buciko siphiwo sekwenta info letsite. Buciko buyasetjentiswa umuntfu nabonisa indlela lativa ngayo nobe aveta imibono yakhe ngesimo lesitsite. Belhukaniswa kanyenti-ke buciko.

Buciko bekudvweba (visual arts)Edit

Lapha umuntfu uhlanganisa imibala leyahlukene kukhipha lentfo layifunako, sib: kulhanganiswa kwabopende kukhipha bantfu, tilwane tilhahla naletinye tintfo.

Buciko bekubata/kubumba/nekweluka (sculpture)Edit

Kubata kwakha tintfo ngetihlahla, lubumba, ematje naletinye tintfo.

Buciko lobubhalwako (literature)Edit

Buciko lobubhalwako behlukaniswe kanyenti, kepha inhloso yabo kufundzisa, kuchitsisa situnge, kulondvolota kanye nekuvakalisa indlela umbhali lativa ngayo. Bona behlukaniswa ngalendlela:

Buciko lobetfulwako (perfoming arts)Edit

Loluhlobo ngulo lolwenabeke nalolwatiwa kwedlula tonkhe, phela lona aludzingi tintfo letinyenti kute luchubeke.

Buciko bekuvunula (fashion)Edit

Lapha sisuke sichaza buhle ngendlela lesibubona ngayo.

  Art