Bukhomanisi

Bukhomanisi lihlelo lepolitiki lesimo senhlangano yemphakatsi lapho imphahla kanye netidzingancanti tilawulwa tiphindze tabelwe emalunga emphakatsi wonkhe.[1] [2]

Hammer and sickle.svg

UmlandvoEdit

Indlela yekubusa ngebukhomanisi yacalwa ingcwele kutefilosofi wase Fransi Victor d'Hupay la abhala khona ebhukwini lakhe lelatiwa nge (Project for a Philosophical Community) ngemnyaka wa 1777.[3] Hupay uchaza ngetintfo letingenta kutsi kube nekulingana kwebantfu emphakatsini.

TinkombaEdit