Cetshwayo kaMpande ( c1826 - 8 February 1884) bekayinkhosi yeMbuso wemaZulu kusukela nga 1873 kuya ku 1879 kanye neMholi wawo Lomkhulu ngesikhatsi seMphi yema-Anglo-Zulu yanga-1879. Ligama lakhe lihunyushwe ngekutsi yi-Cetawayo. Cetshwayo wachubeka amelana nemphi futsi wafuna kwenta kuthula nemaBritish, futsi wehlulwa waphindze watfunjwa ngemuva kwekwehlulwa kwemaZulu kulemphi. Ngekuhamba kwesikhatsi wavunyelwa kutsi abuyele eZululand, lapho ashona khona nga-1884.

Cetshwayo kaMpande
King of the Zulu Kingdom
Cetshwayo kaMpande the king
Photograph of Cetshwayo by Alexander Bassano in Old Bond Street, London
Predecessor Mpande
Successor Dinuzulu
Born Template:Circa 1826
Eshowe, Zulu Kingdom
Died 8 February Template:Death year and age
Eshowe, Zulu Kingdom
Issue Dinuzulu
Regnal name
Jininindi Omnyama
House House of Zulu
Father Mpande
Mother Ngqumbazi