Danny Jordaan

Daniel Alexander "Danny" Jordaan (Watalwa 3 Lweti 1951) ngumongameli we libhola letinyawo lase Ningizimu Afrika (SAFA) kantsi futsi ngembi kwekutsi abe ngumongameli, bekafundzisa ezingelileliphakeme aphendze alwa nencindzetelo yelubadlululo. Jordaan bekangulomunye lowaholela live lase Ningizimu Afrika empumelelweni ye 2010 FIFA World Cup. leli kwaba likhetfo lekucala evenikati lase Afrika kutsi kube khona lomncintiswano we FIFA. kantsi futsi Jordaan bekakhona kulelitsimba lekucala lelenta imitamo yekuletsa wona lomncintiswano we 2006 FIFA World Cup eveni lasi Ningizimu Afrika longazange ube yimpumelelo. kwatsi nawuphumelela lowesibili umtamo wekuletsa lomncintiswano wabese lowa Jordaan uba ngusihlalo we FIFA eNingizimu Afrika.[1]

Danny Jordaan
Daniel Jordaan, 2009 World Economic Forum on Africa-2.jpg
Kutalwa Port Elizabeth (en) Translate, iNyoni 3, 1951 (run 69)
IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika
Imfundvo
Educated at INyuvesi yase Ningizimu Afrika ( UNISA)
University of the Western Cape (en) Translate
Languages spoken, written or signed Singisi
Luoi
Luoi sopolitiki and association football player (en) Translate
Template:Umuntfu/sport
Belief
Member of political party African National Congress (en) Translate
Daniel Jordaan attending the 2009 World Economic Forum on Africa

Uhleti etihlalweni letinyenti ke Jordaan lokufaka phakatsi kuba ngusihlalo kanye nemcodzisi we Youth World Cup (now FIFA U-20 World Cup), 2001 FIFA Confederations Cup kanye ne 2002 FIFA World Cup e Korea/Japan. uphindze waba ngunkomishane we 2006 FIFA World Cup lapho bekaphindze alilunga lebhodi yekuhlela khona ku 2006 FIFA World cup. lirekodi lakhe lekuhlela nekuhlala etikhundleni tebuholi belibhola letinyawo buyimpumelelo lenkulu, ngoba watiwa njengemuntfu lonelwati ngekuhlela nekucondzisa lemidlalo ,uphindze abe ngumpetsa ekukhangiseni nasekutsengiseni lemidlalo loku kubonakale ngesikhatsi ahlela i 2010 FIFA World Cup kanye ne 2009 FIFA Confederations cup.

Iminyaka yekucala kusebentaEdit

Danny Jordaan watalelwa e Port Elizabeth, leli lidholoba lelisempumalanga ngaselugwini lelwandle, kantsi utalwa ngu Maxine kanye na Alexandre Jordaan. ebusheni bakhe wacala kutibandzakanye ekulweni nembuso wencindzetelo , petseleti i Apartheid lapho engenela khona tinhlangano letifana ne South African Students' Organisation (SASO) ngeminyaka yabo 1970s, kwatsi lapho Steve Biko asungula inhlangano leyatiwa ngekutsi i Black Consciousness Movement kutsi anike sive lesimnyaka livi ngulapho ke lowa Jordaan naye wacala khona kutibandzakanya netindzaba tepolitiki, waba lilunga layo lenhlangano i BCM ekuweni nencindzetelo yebafundzi belibala. kwatsi ngekuhamba kwesikhatsi, Jordaan waba lilunga le United Democratic Front waphindze wajoyina licembu letembangave i African National Congress (ANC).

Wacala kufundzisa ke ngeminyaka yabo 1974 ngumva kwekuphotfula timfundvo takhe tebuthishela, kuyo yona leminyaka yangabo 1970 kuya ku 1983 bekaphindze atibandzakanye aphindze angumdlali we cricket kanye nelibhola letinyawo. ebholeni letinyawo wabangumpetsa ekudlaleni kwalo nasekuhleleni imidlalo yalo, ngulapha ke lawacala khona kulwa nekucwasana ngelibala kanye nelibandlululo kulomdlalo.

kwatsi ngo 1983 kuya ku 1992 wabamba tikhundla letinyenti ebholweni letinyawo lapho bekaba khona ngumcondzisi kumbe mongameli, lesi ke sikhatsi lapho waba ngumcondzisi wema Olimpiki e Kapa Olympic.

Ngiso ke lesi sikhatsi labekamatasatasa kulo licembu le ANC lapho wakhetfwa khona kuba ngusihlalo ngo 1990 e Port Elizabeth. ngemuva kwelikhefo lwekucala lwentsandvo yelinyenti e Ningizimu Afrika ngo 1994, waba lilunga lephalamende ngaphansi kwamongameli Nelson Mandela, lesi sikhatsi lowasihlala kwaze kwaba ngu 1997. kwatsi angaphuma ephalamende wabese ubangusihlalo we SAFA In 1997, futsi lesi ngiso sikhatsi lapho wahola khona live lase Ningizimu Afrika emitameni yekuletsa lomncintiswano we 2006 FIFA World Cup lapho kwasala kancane kutsi iNingizimu Afrika ihlulwe i Jalimane, kodvwa nanobe yahluleka iNingizimu Afrika, yena Jordaan wahlonishwa kakhulu emave emhlaba ngemsebenti wakhe lowawenta ekuletseni lendzebe, kwatsi nakufika litfuba lesibili kutsi iNingizimu Afrika incintisane wabese uyawuphumelela lomjaho wekuletsa lendzebe.

ngaphandle kwaloku Jordaan ube buso nelivi lekukhangisa imidlalo kakhulukati kumabonakudze kusukela ngo 1998. mhlaka 28 Lweti 2013, Jordan wacokwa kutsi abe ngumongameli lomusha we SAFA, atsatsa etintsenjeni ta Kirsten Nematandani. wahlula Mandla Mazibuko ngemavoti langu 162 kulangu 88 etindzaweni letingu 52.

ImfundvoEdit

Jordaan une BA degree layitfole e University of the Western Cape aphindze abe ne Honours degree layitfole e University of South Africa. uphindze abe nekuhlonishwa nge me Degrees lamatsatfu ngemazinga laphakeme etemfundvo iNelson Mandela Metropolitan University ku (D.Phil),kanye ne University of South Africa ku (D. Admin), kuphindze kube yinyuvesi la photfula khona tifundvo takhe i University of the Western Cape nge (D. Phil).

ema AwardsEdit

watfola i award yelikhetselo leyatiwangekutsi i presidential award kumongameli Nelson Mandela ngo 1994 kantsi ngetulu kwaloko uphindze abe nalenye lowahlonishwa ngiyo ngumongameli Thabo Mbeki ngo 2001. uphindze wawina tekukhangisa nekutsengisa ngemnyaka wa 2000 ngemsebenti wakhe kanye nelikhono lakhe lekukhangisa nekutsengisa temidlalo . nog 2004, wavotelwa njengalobe ngundzabamlonyeni waphindze watfolwa i mayoral award e Los Angeles, eCalifornia mhlaka 24 Ingci 2004. Jordaan uphindze wanikwa i freedom of the city yelidholobha lase Maracaibo, eveni lase Venezuela. ngaphandle kwalawa , utfole ema Award kanye nekuhlonishwa emadholobhenin lamanyenti ase Ningizimu Afrika

EmareferensiEdit

  1. Guardian.co.uk: Danny Jordaan – from 'coloured' footballer to World Cup main man