Dorothy Masuka

Dorothy Masuka (watalwa 3 Inyoni 1935 - 23 Indlovana 2019 ) ngumculi waseNingizimu Afrika lowatalelwa eZimbabwe[1]. Masuka bekucula luhlobo lwemculo we Africa Jazz kantsi usebente nebaculi labanyenti labatiwako betikhatsi tangabo 60s labafaka phakhatsi Hugh Masekela, Merriam Makeba kanye na Jonas Gwangwa. Tingoma takhe letinyenti betilwa nencindzetelo yebantfu labamnyama emaveni ase Afrika. [2]

Dorothy Masuka

Iminyaka yekucalaEdit

Masuka uhleti emaveni lamanyenti ngenca yemculo wakhe lochumele netepolitiki kanye nekulwa nelubandlululo, kantsi loku kumente watiwa emaveni lamanyenti ase Afrika waphindze watiwa nangubosopolitiku kanye nebaculi labanyenti evenikati lase Afrika kanye nase Yurope. Lulwimi lebekacula ngalo belufaka Singisi, Sindebele kanye nesiShona.

Masuka ushone emuva kwekugula sikhatsi lesidze. Ubulelwe sifo lesihambisana nenhlitiyo. [3]

Luhla lwetingomaEdit

  • Hamba Notsokolo
  • Pata Pata
  • Mzilikazi
  • Lendaba
  • Magumede
  • Hapo Zamani

TinkombaEdit