IBholiviya

IBholiviya, live leliseNingizimu Melika.

Umjeka we-Bholiviya.
Imbeji ye-Bholiviya.
Umhlaba: iBholiviya (bovu).
Uyuni.

LiveEdit

 • Libito lelisemtsetfweni: Wuliwya Suyu.
 • Inhlokodolobha:
  • Sucre (inhlokodolobha yetemstetfo).
 • Bukhulu belive: 1.098.581 km².

HulumendeEdit

 • Luhlobo: tibuse / iriphablikhi / idemokhrasi.
 • Lowengamele: mengameli.
 • Tifundza: tiyimfica.

BantfuEdit

 • Linani: 10.969.649 (2016).
 • Bangu: 8 kusinye si-km².
 • Emashumi lasitfupha nakubili ekhulwini basemadolobheni.
 • Emashumi lamatsatfu nesiphohlongo ekhulwini basemakhaya.
 • Tilwimi: sipanishi, quechua, aumar.

UmnotfoEdit

Imali lesetjentiswako: boloviano.

KúfúnaEdit

KúbóphaEdit