Ibhayoloji

Ibhayoloji (siNgisi: biology) sifundvo semphilo, kubukwa tonkhe tintfo letiphilako tihlahlelwe kudzimate kufikwe emmongweni wemphilo yato. Kubukwa kutsi kute tiphila tidlani kanjani, titivikela ngani kanjani. Tilusito luni tinangotini?

Kute intfoEdit

Kute intfo itsafwe njengalephilako, bafundzimphilo babuka loku lokulandzelako:

LuphenyoEdit

Kuphenya kubaluleke kakhulu, bafundzimphilo nabaphenya balandzela imahlahlandlela letsite:

KwehlukaniswaEdit

Kwehlukaniswa (taxonomy):

 1. Imonera (Monera).
 2. Tingubo tesicoco (Protista).
 3. Umkhuntfo (Fungi).
 4. Timila (Plantae).
 5. Tilwane (Animalia).

KwehlukaniswamsukaEdit

Kwehlukaniswamsuka (classification), nasetihleliwe tintfo letiphilako tiphindze tephulwa futsi ngemaviyo laya ngekuya atehlukanisa:

 1. Idomayini (domain)
 2. Umbuso (kingdom)
 3. Ifilamu (phylum)
 4. Likilasi (class)
 5. Luhlelo (order)
 6. Umndeni wetimila (family)
 7. Ijenasi (genus)
 8. Luhlobo (species)

UmtungeletoEdit

Umtungeleto (environment):

Umlandvo weBhayolojiEdit

(...)

Edit

KúfúnaEdit