Indovuzaki

Indlovukati (síNgísi, queen mother) ngumake wengwenyama.

Umsebenti wayo kwelekelela ingonyama ekuphatseni sive kahle, iphindze iyiphe teluleko letingito.

Iyahlonishwa indlovukazi, phela ngisho nengonyama ayibhodli nasekububule indlovukazi.