Inhlatfu

Inhlatfu (Python natalensis)

Inhlatfu (Python natalensis).

Simo nekutiphatsaEdit

Inhlatfu inyoka lenkhulu lehlanganisa imibala lonsundvu, lolutfuli nalompofu. imihlobo yakulamanye emave iba liphuti namhlophe.

Lena yinyoka lengenabo butsi, idle ngekutsi nayibamba inyamatane iyitungeletele iyimpintje iyephule ematsambo idzimate ife. Tinhlatfu tikhula tidzimate tifike emamitheni lalishumi. Tibekela emacandza lensikati iwafukamele sikhatsi lesingaba tinyanga letintstfu. Kute-ke lamacandza afutfumale kutsiwa inhlatfu ikhona kudzikitisa umtimba wayo ngendlela lengetubulala emacandza kepha iwaphe kushisa.

Indzawo letfolakala kuyoEdit

Indzawo letsandvwa tinhlatfu yindzawo lelihlanze lapho kunemahlatsi khona.

KúfúnaEdit