Jolly Mazimhaka

Jolly Rwanyonga Mazimhaka yingcwele kutemfundvo lebukene nekuphucula lizinga letemfundvo eveni laseRuwanda. Kantsi ushade na Patrick Mazimhaka (* 1948; † 2018) banemadvodzakati lamatsatfu.[1]

Imfundvo kanye nemlandvoEdit

Mazimhaka watalwa e Uganda kantsi engene sikolo e Trinity College Nnabingo. Uneticu tesiNgisi kanye ne Honours latitfole enyuvesi yase Makerere e Kampala, kantsi uphindze abe neticu tebudokotela ku Renaissance Drama kuNyuvesi yase Saskatchewani.

UmsebentiEdit

Mazimhaka ucale kufundzisa siNgisi eKolishi lase Mount Saint Mary e Uganda kanye nase Loreto esikolweni semantfombatane.

TinkombaEdit

  1. https://www.revolvy.com/page/Jolly-Mazimhaka