Imbombela Inhlokodholobha yasesifundzeni sase Mpumalanga. Lena yindzawo letfolakala ehlanzeni nesifundza sase Mpumalanga. beyatiwa nge Nasipoti (nelspruit) Kodvwa ngekuguculwa kwemabito etindzawo yabese iguculelwa ku Mbombela. Mbombela kusho kuhlangana kwebantfu labanyenti. Tindzawo tasemaphandleni letiseceleni nalelidholobha letifana naKanyamazane kanye naKaBhokweni tiholwa ngumkhandludholobha kantsi leto letifana nabo Msogwaba, kanye naKaDanji tiholwa ngubondvunankulu. [1][2]

TinkombaEdit