Moses Taiwa Molekekwa

Moses Taiwa Molekekwa
Kutalwa Tembisa (en) Translate, Mabasa 17, 1973
IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika
iNdlovana 13, 2001
Imfundvo
Languages spoken, written or signed Singisi
Luoi
Luoi pianist (en) Translate and jazz musician (en) Translate
Genre jazz (en) Translate
Instrument piano (en) Translate
IMDb nm0596514

Moses Taiwa MolelekwaEdit

Moses Taiwa Molelekwa(17 Mabasa 1973—13 Indlovana 2001) bekangumculi we South African jazz aphindze adlala ne piano. Molelekwa uphuma emndenini webatsandzi bemculo. wakhulela endzaweni yase Tembisa, esifundzeni sase Gauteng, e South Africa. babe wakhe bekatiwa ngekutsi ngu "Monk",leligama wanikwa ngobe bekati kabanti ngemculi we Jazz Thelonious Monk. kukhulela enhluphekweni kanye netindzaba telibandlululo ngito letammbambelela Moses esikolweni kutsi angatfoli nemiphumela lemihle. Babe wakhe watama ngemandla akhe onke kutsi anikete Moses timfundvo temculo waphindze wamtsengela ne keyboard lapho besekabona kutsi Moses uyatimisela emculweni. lapha ngulapho Taiwa wangena khona e the Federal Union of Black Arts, nakungulapho waphotfula timfundvo takhe ngemalengiso emnyakeni wa 1987 wabese ucala umculo ngekutimisela.

Kusebenta emculweniEdit

kuleminyaka lelandzelako wabese sewusebenta nebaculi belidvumo labanjengabo Miriam Makeba, Jonas Gwangwa, kanye nalabanye labanyenti. ngemnyaka wa 1988 Hugh Masekela wamcela kutsi abe ngulomunye wemalunga elicembu lakhe, kulapho Molelekwa wawina tindvondvo takhe tekucala emculweni. kusebenta ayendvwa wacala ngemnyaka wango 1994 lapho wakhipha licwecwe lalibita ngekutsi Finding Oneself. kwatsi ngo 1996 watfola lidvumo njengemculi we Jazz lokhetsekile lapho watiwinela khona ema FNB lamabili njengemculi lohamba yedvwa waphindze wawina i SAMA South Africa Music Awards ngekuhlanganisa umculo wesintfu , waphindze wahlonishwa ngempumelelo yakhe ekudlaleni i Marabi nge piano, alandzela etinyatselweni ta Abdullah Ibrahim.[1][2][3]

Kudlala emaveni angaphandleEdit

Wadlala emaveni angaphandle nasemicimbini lemikhulu lefana nabo North Sea Jazz Festival waphindze wasebenta nebaculi base Brazil labafana nabo Flora Purim kanye nebacondzisi bemculo labafana nabo nabo Robert Trunz ecwecweni lakhe lesibili. waphindze wahlanganisa waphindze wacondzisa umculo wemacembu e Kwaito lafana nabo TKZee.[4]

kuleminyaka lelandzelako waphindze wabona impumelelo lenkulu emculweni wakhe kwatsi kodvwa kwatsi mhlaka 13 Indlovana 2001 yena kanye nemkakhe Florence "Flo" Mthobo batfolakala bafile esehlakalweni lebesibukeka kwangatsi Moses ukhame umfati wakhe wabese uyatibulala ngekutilengisa. ngesikhatsi sekushona kwabo bebanemntwana wemfana lobekaneminyaka lesiphohlongo nje kuphela.

nanobe Moses bekangumculi welikhetselo nempumelelo lenkulu , kuncane lokubhalwe ngaye

Umlandvo ngemculoEdit

EmacweweEdit

Phindze uboneEdit

  1. Numbered list item

ReferencesEdit

  1. https://www.google.co.za/?gfe_rd=cr&ei=1TZmU7jAG43d8gfBzIHgBg#q=moses+molelekwa+death
  2. http://www.news24.com/xArchive/Archive/Musician-was-caught-in-web-of-drugs-20010217
  3. http://insidepeakperformances.blogspot.com/2006/08/moses-taiwa-molelekwa-1973-2001.html
  4. http://www.3rdearmusic.com/forum/basspiano.html

External linksEdit