Nkulunkulu

Nkulunkulu lophindze atiwe ngekutsi ngumninimandla onke, sonini nanini, ngumnikati wetintfo tonke letikhona emhlabeni, ezulwini, ngaphansi kwemanti kanye nasemkhatsi. Bantfu labanyenti bamati ngemagama lahlukene Nkulunkulu kantsi basebentisa tinkolo letehlukene kuchumana naye. [1][2] [3]

Umdvwebo waNkulunkulu lowadvwedjwa nguMichelangelo ngelikhulu leminyaka XVI.

TichumanoEdit

EmarefarensiEdit

  1. http://www.everystudent.com/features/isthere.html
  2. http://www.conservapedia.com/God
  3. http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=5217