Nkulunkulu lophindze atiwe ngekutsi ngumninimandla onke, sonini nanini, ngumnikati wetintfo tonke letikhona emhlabeni, ezulwini, ngaphansi kwemanti kanye nasemkhatsi. Bantfu labanyenti bamati ngemagama lahlukene Nkulunkulu kantsi basebentisa tinkolo letehlukene kuchumana naye. [1][2] [3]

Umdvwebo waNkulunkulu lowadvwedjwa nguMichelangelo ngelikhulu leminyaka XVI.

Tichumano Edit

Emarefarensi Edit

  1. http://www.everystudent.com/features/isthere.html
  2. http://www.conservapedia.com/God
  3. http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=5217