Robert Trunz

Robert Trunz (mhlaka 3 Mabasa 1954) watalwa e Swizalendi, Trunz ungumhleli aphindze abe ngumcondzisi kanye nemhlanganisi wemisindvo yemculo lehlukahlukene. Uphindze abe ngusomabhizinisi kantsi uncedze baculi labanyeti e Ningizimu Afrika kutsi baphumelele emculweni wabo. uphindze atiwe ngekutfola aphindze abe mphatsi webaculi beludvumo labafana nabo Moses Taiwa Molelekwa kanye nabomkanja uboju labafana nabo Pops Mohammad, Busi Mhlongo, Airto Moreira kanye na Sipho Gumede, kubala lidlandzana. few[1]

Iminyaka yekucala KwakheEdit

watalelwa edholobhaneni lase Lucerne eceleni kwemfula i Seetal e Swizalendi, Litsandvo la Robert Trunz lwemculo kanye nemisindvo yemculo yacala asemcane. Ngemuva kwekuhlangana na John Bowers lowamcasha kutsi abe ngusomtsengisi kanye nemkhulumeli wankapani yakhe i B&W Loudspeakers, Trunz wasita kugucula lenkapani kutsi ibe ngulenye lenkulukati emhlabeni ekutsengisweni kwetipika teluhlobo leluhamba phambili. lenkapani yenta imali lenyenti ngenca yebuhlakani bakhe Trunz , futsi ngulapha watfola khona lwati lelubanti kanye nespiliyoni emculweni. la ke , waphindze wasungula inkapani B&W Music lapho yagucuka khona ngekuhamba kweminyaka yaba i MELT 2000.[2]

Kusungulwa kwenkapani yakheEdit

ngemuva kwekutfutsela kwakhe e Ningizimu Afrika emnyakeni wango 2002, Trunz wabese uphindze usungula inkapani yakhe i MELT 2000 lapho abukana khona nekukhulisa umculo wesintfu kanye nemculo loticucu letihlukene , pheceleti lona bekungumculo we Jazz, World kanye ne African music .baculi labahlukene labavela kuto tonke tinkalo temhlaba bahlanganyela ekwenteni emacwecwe lahlukahlukene kuyo yona lenkapani yakhe. lapha ngiso sikhatsi lowasebenta nebaculi labanyenti mbamba nalabamkanja ubovu emculweni labafana nabo Airto Moreira,Brice Wassy, Mabi Gabriel Thobejane, Thabang Tabane, Amampondo. leluhlobe lwemculo lolucoshwa ku MELT 2000 liyincenye yemlandvo , tinanatelo kanye netinganekwane leticocwa ngesintfu [3][4][5]

EmareferensiEdit

  1. http://www.roberttrunz.ch/2010s.html
  2. http://www.discogs.com/artist/Robert+Trunz
  3. http://www.roberttrunz.ch/
  4. http://www.melt2000.com/
  5. http://www.melt2000.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=92

Ema external linksEdit