SiChoza silulwimi lwaseNingizimu Afrika. Siyafana nesiSwati nesiZulu nesiNdebele kakhulu. Bantfu labaningi bakhuluma lolulwimi eShona Kapa naseMpuma Kapa. Bantfu labakhuluma siSwati bangavisisa kakhulu uma beva lolulwimi lukhulunywako.