Sarah Baartman

Sara Baartman (watalwa ngabo-1770 – 29 Ingongoni 1815) bekangumake wesive semaKhoikhoi lowatsatfwa eveni lase-Afrika wamikiswa eNgilandi kutsi ayowentiwa umbukiso ngenca yendlela bekakheke ngayo.[1]

ImpiloEdit

Baartman watalelwa eKapa ngesikhatsi seKoloni. Kantsi ngulapha watsatfwa khona ngekutsenjiswa umsebenti wekusebenta eNgilandi, watsi nakafika kulelo live wentiwa umbukiso ngenca yendlela yekwakheka kwakhe. [2]

Kufa nekungcwatjwa kwakheEdit

Emuva kwekufa kwakhe, sidvumbu saBaartman somiswa sabekwa njengembukiso kubantfu baseFrance kwate kwaba ngumnyaka wa-2002 lapho sabuyiswa khona eNingizimu Afrika ngembi kwekutsi Mongameli Nelson Mandela acele umbuso waseFrance kutsi asibuyisele emuva sitongcwatjwa ngenhlonipho. [3] [4]

TinkombaEdit