Senzangakhona kaJama

(Utfunyelelwe likhasi Senzangakhona Jama)

Senzangakhona Jama (c. 1762 - 1816) bayeyindvuna yemindeni yemaZulu, kantsi lomunye wemakhosikati akhe bekungu Nandi Bhebhe lobekangunina wa Shaka. Senzangakhona wabusa iminyaka lemifisha wabese uyashona, kwabese kutsatsa umftwana Sigujana lowaketulwa nguShaka ngelusito lweNdlovukati Mkabayi kaJama.[1][2]

Tinkomba

hlela