Sibusiso Mashiloane

Sibusiso Mash Mashiloane ngumculi weluhlobo lwe Jazz wase Ningizimu Afrika. Watalwa endzaweni yase Betali, esifundzeni sase Mpumalanga e Ningizimu Afrika. [1] [2]

Sibusiso Mashiloane
Kutalwa Bethal (en) Translate, iNkhwekhweti 26, 1984 (run 36)
Luoi
Luoi pianist (en) Translate
Instrument piano (en) Translate

Umlandvo wakheEdit

Lutsandvo lwemculo lwacala asemncane Mashiloane, kantsi loku kuta emuva kwekutsi adlale etinkundleni letifana nasesontfweni kanye nasemicimbini lehlukahlukene. Utse lapho acedza khona sikolo wabese uyofundzela umculo unyuvesi yakwaZulu Natali lapho waphotfula khona tifundvo takhe waba yingcwele kutemculo we Jazz. Ukhiphe ema album lamatsatfu Mashiloane. Kantsi usebente nebaculi labanyenti bemhlaba wonke jikelele. </ref> [3]

iDiskografiEdit

  • Rotha
  • Closer to home
  • Amanz' olwandle

EmarefarensiEdit