Sifo seKhorona yango-2019

Sifo seKhorona yango-2019
Kuhlelwa kanye nemitfombolwati yangaphandle
Umfanekiso lokhomba timpawu te COVID-19
Umfanekiso lokhomba timpawu te COVID-19
ICD/CIM-10U0.7 U0.7
DiseasesDB60833

Sifo seKhorona yango-2019 (COVID-19) sifo lesitsatselanako lesibangelwa yi-acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). [1]Savela kwekucala ngaDisemba wa-2019 eWuhan, eChina, sabese sisabalala mhlaba wonke. Kusukela mhlaka 24 Meyi 2020, sekubikwe macala langetulu kwetigidzi letingema-5.35 emaveni nasetifundzeni letingama-188, lokuholele ekufeni kwabantfu labangetulu kwa-343,000. Bangetulu kwetigidzi letinga-2.14 batfu lasebaluleme kulesifo. [2]

TimpawuEdit

Timpawu letijwayelekile tifaka phakatsi umkhuhlane, kukhwehlela, kukhatsala, kuphefumula etulu, kanye nekulahlekelwa liphunga lekunambitsa[3]. Kantsi letinye timpawu tifaka phakatsi kwehluleka kwetitfo letinhlobonhlobo, kantsi bungoti balesifo bufaka phakatsi iseptic kanye nekuxinana kwengati. Kutsatsa liviki kutsi lesifo sikubulale uma ungayi emtfolampilo masisha. [4]

KusakatekaEdit

Leligciwane lisakateka kakhulu phakatsi kwebantfu ngesikhatsi sekuchumana, imvamisa ngemaconsi lamancane lakhicitwa kukhwehlela. Utsi umutfu nakatsimula abese emaconsi ayaphapha ahlala emoyeni sikhashana, kubese kutsi lapho atfola bantfu angene lamaconsi asakateke wonke umtiba.[5]

TinkombaEdit