Timila.

Likhabishi.

Kuchaza hlela

Timila tintfo letikhula emhlabatsini. Tona tihambi tinetimphandze letitisebentisela kumunya titsako temphilo emhlabeni. Timila tehlukaniswe ngetibaya letinyenti kuya ngesimo, timbali nendzawo lesikhula kuyo leso simila.

Tibaya tetimila hlela

Simo sesimila hlela

 
Imphandze.
Timphandze

Timphandze ngusona sisekelo sesimila. Tisigcina simile sicondzile tephindze tilandze netitsako emhlabeni. Sikhumba semphandze sibitwa ngeliphidemisi (epidermis). Umsebenti waso kumunya emanti lasemhlabatsini. Liphidemisi liphindze likhicite boyana(root hairs) lobuncedza kutsi emanti amunyeke kakhulu.loboya abuphili sikhatsi lesidze, buphila emalanga lambalwa. Simila sikhicita liphidemisi lelisha njalo emva kwemalanga lambalwa. Timphandze taletinye timila akithuli ngebudze kuphela kepha tikhula nangebubanti.