Umndeni

Umndeni (síNgísi, family).

Umndeni.
Umndeni
XY (♂) XX (♀)
F-1 mkhûlu gógo
P babe make
<-- (umfati)
F1 umntfwana (umfana, indvódzana)
(bhuti) -->
umntfwana (intfombatana, indvodzakâti)
<-- (dzádze)

TihloboEdit

Tihlobo (síNgísi, relatives) bantfu labatalana nawe nobe kanye nebatali bakho.

GogoEdit

Gogo ngumake wababe wakho, nobe ngumake wamake wakho. Liswati alibi nagogo munye, ngoba phela dzadzewabogogo lomncane naye ngugogo kepha yena ubitwa ngagogoncane(gogo lomncane). Lomdzala-ke yena kutsiwe ngugogo lomdzala. Umnakabogogo naye ngugogo kepha yena ubitwa ngagogo lomdvuna.

MkhuluEdit

Mkhulu ngubabe wamake wakho nobe babe wababe wakho. Nobe futsi ngumuphi umuntfu lomdvuna losaluphele ubitwa ngaye mkhulu. Umnakabomkhulu naye ngumkhulu, lomncane kutsiwa ngumkhulu lomncane. Lomdzala kutsiwe ngumkhulu lomdzala/lomkhulu.

BabeEdit

Babe ngulendvodza lekutalako, lekunakekelako. Labanye betfu bobabe abasitali kepha basikhulisile. Babe unebanakabo nabodzadzewabo latalwa nabo. Labadzala kunakuye bobabelomkhulu, labancane kunaye bobabe lomncane. Labasikati bobabe lomsikati. Indvodza letsetse make wakho ibe ingakutali uyibita ngababe lomncane. Nobe sewuhlonipha umuntfu lomdvuna losamdzala umbita ngababe.

MakeEdit

Make ngulomsikati lowakubeleka nobe lowakukhulisa. Nakunobe ngumuphi umuntfu lomsikati losesigabeni sebufati ubitwa ngamake. Dzadzewabomake lomdzala ngumamkhulu (make lomkhulu), lomncane ngumake lomncane (ncane). Umnakabomake yena ngumalume.

UmnakaEdit

Ngumuntfu lomdvuna lotalwa ngubabe nobe ngumake. Nebafana bababe lomncane nalomkhulu banaka. Nabontsanga nabo banaka nawubahlonipha.

DzadzeEdit

Ngumuntfu lomsikati lesitalana naye. Nemantfombatane ababe lomncane nalomkhulu bodzadze. Nemantfombatane lalinganako abitana ngabodzadze.

Síhlahla SemndeniEdit

 
Síhlahla Semndeni (Grandpa: mkhulu; Grandma: gogo; DAD: babe; MUM: make; YOU: wena).
 
Síhlahla se-Olympos.


KúfúnaEdit

KúbóphaEdit