Open main menu

Wikipedia β

IMelika (live)

(Utfunyelelwe likhasi United States)
Umjeka we-Melika
Imbeji ye-Melika
I-Melika (bovú)

iMelika (siNgisi United States of America). Live weMelika.

Lokucuketfwe

Mayelana MelikaEdit

  • Inhlokodolobha: Washington, D.C.
  • Linani leBantfu eWashington, D.C.: 601,723 (2010)
  • Mengameli: Donald Trump
  • 9.826.675 Km2.
  • Linani Bantfu 323.127.513 (2016).
  • 35 bantfu/km2.
  • PIB: 18.558.000.000.000 USD (2016).
  • Likhodi Le-inthanethi: .us .gov .mil .eduKwakadzeniEdit

I united states of America live lelikhulu kunawo onkhe econtinentini yasenyakatfo neMelika. Live lelatfola ndiphende kumba tibuse kadzeni kakhulu. Ngetikhatsi takudzala bebangavisisi bantfu labamnyama nje bababulala njengobe batsi abadzingeki eveni labo.

Ekuhambeni kwetikhatsi kwashintja konkhe loko ngenca yempucuko leyenteka. Live lemelika lahambe latfutfuka kakhulu kunemave lamanye lamhlabeni jikelele. Nyalo lelive linemali leyinengi kakhulu kepha nje lihlushwa kutsi bantfu baningi kakhulu lekibo.

KúfúnaEdit

KúbóphaEdit