User:Greenman/Mswati III test

Mswati III
King Mswati III 2014.jpg
King of Swaziland
25 April 1986 – present
25 April 1986
Predecessor Sobhuza II
Prime Ministers
Born (1968-04-19) 19 1968 (age 52)
Manzini, Swaziland
Spouse 15 wives concurrently
Issue 30 children
Full name
HRH Prince Makhosetive
House House of Dlamini
Father Sobhuza II
Mother Ntfombi Tfwala
Religion Christianity


Mswati III yiNgwenyama yeMbuso wakaNgwane (25 Mabasa 1986). Ingwenyama Mswati yatalwa yatiwa ngekutsi ngumntfwanenkhosi Makhosetive esibhedlela sase RFM kaManzini. Wakhulela emtini webukhosi Etjeni madvutane naseMasundvwini. Babe weNgwenyama bekuyiNkhosi Sobhuza II, kantsi make wakhe bekuyinkhosikati laTfwala. Imbube yemhlaba yacala imfundvo yayo esikolweni saseMasunvwini, emuva kwaloko safundza emtini webukhosi kaLozitha. Mswati wabese uwela tilwandle wayowufundza eNgilandi esikolweni sase Sherborne e Dorset eningizimu yelive. Watsi nakabuya nga 1986 wabutsatsa bukhosi watiwa ngekutsi nguMswati wesitsatfu.

kukhulaEdit

Makhosetive watalwa yiNkhosikati laTfwala nenkhosi Sobhuza II mhla tilishumi nemfica enyangeni yaMabasa ngemnyaka wa-1968. Makhosetive wakhulela eTjeni lobekungumuti wenkhosi sobhuza II wase ungena esikolweni sasemaSundvwini kwatsi ngemuva kwaloko, wafundza esikolweni sasebukhosini kaLozitha. Kutsite nakufika sikhatsi sekutsi angene esikolweni semabanga lasetulu, Makhosetive wawela tilwandle wayofundza eNgilandi esikolweni saseSherborne edolobheni laseDorset.

BukhosiEdit

Ngemnyaka wa-1982 ingwenyama Sobhuza II yakhotsama, Makhosetive wakhetfwa ke kutsi abe yindlalifa yeyise nga-1983. Ngaleso sikhatsi abeneminyaka lelishumi nakune. Nga-1983 wabese uyatfulwa esiveni Ngenyanga yeNyoni. Mhla tingemashumi lamabili nesihlanu kumabasa nga-1986 Makhosetive wabekwa waba yiNgwenyama yemaSwati wabe asanikwa libito laMswati wesitsatfu.

EmakhosikatiEdit

Alishumi nesitsatfu:

 • Inkhosikati LaMatsebula.
 • Inkhosikati LaMotsa.
 • Inkhosikati LaMbikiza (1986): Sibonelo Mngomezulu (16 íNhlaba 1969).
 • Inkhosikati LaNgangaza: Carol Dlamini.
 • Inkhosikati LaHwala: Putsoana Hwala (1974).
 • Inkhosikati LaMagwaza: Delisa Magwaza (1974).
 • Inkhosikati LaMasango (íNgci 2000): Senteni Masango (1981).
 • Inkhosikati LaGija (íNkhwekhwéti 2002): Angel Dlamini.
 • Inkhosikati LaMagongo (íNhlaba 2002): Nontsetselo Magongo.
 • Inkhosikati LaMahlangu (Lídvúba 2002): Zena Soraya Mahlangu (1984).
 • Inkhosikati LaNtentesa (26 íNkhwekhwéti 2005): Noliqhwa Ayanda Ntentesa (1981).
 • Inkhosikati LaDube (11 íNhlaba 2005): Nothando Dube.
 • Inkhosikati LaNkambule (14 Mábasa 2007): Phindile Nkambule.

EmaphovelaEdit

Matsatfu:

BantfwanaEdit

Bangemashumi lamabili nelisontfo bantfwana.

TinsoloEdit

Mswati uletse tingucuko kupolitiki nasembusweni weSwatini kodvwa tingcapheli netinhlangano letifana ne People's United Democratic Movement (PUDEMO)[1] tikholewa kutsi letingucuko tekucinisa bukhosi bakhe kutsi abukeke kahle esiveni semaswati.[2] Kuya kwakhe emcimbini wendlovukati yemangisi lebeyatiwa ngekutsi i Diamond Jubilee yenta labanyenti bambuka ngeliso lelimbi impela ngenca yesimo sekuhlukunyetwa kwemalungelo ebantfu esiveni sakhe.[3]

Ingcebo yakheEdit

betindzaba bamsola kakhulu Mswati ngendlela anjinge ngayo nangendlela asebentisa ngayo timali tembuso.[4] Loku kulandzela kutsi atsenge timoto teluhlobo leluphambili impela letibita ngetulu kwa $500,000 loku kufaka phakatsi nalemoto leyatiwa ngekutsi i Maybach yaka DaimlerChrysler ledvume ngekugitjelwa tingamula kuphela , tonke timoto takhe teluhlobo loluphambili tibalelwa ku 62 , loku kwente kutsi akwente kube semtsetfweni kuboshwa kwebantfu labatsatsa titfombe tetimoto takhe.[5] Ngekuya ngebakwa Forbes emnyakeni wa 2009 Mswati bekabalewa kutsi enamali lengu $200 emadola aseMelika lokumenta kutsi abewelishumi nesihlanu eluhlwini lwetinkosi letinjinge impela imhlabeni.[6] [7] NgaBhimbidvwane 2004 liphephandzaba le Times of Swaziland labika kutsi Inkosi icele umbuso kutsi ukhiphe tigidzi letingu $15 wemadola aseMelika ekuhlobiseni tigodlo takhe letintsatfu lapho kuhlala khona letinye tetindlovukati takhe letilishumi nakunye.[8] Ndvunankulu weSwatini wabese wenta sitatimende kutsi lendzaba kuleliphepha ayakhi futsi ingemanga laluhlata , wabese uyangeta watsi lemali lecelwe silo yekwakha tindlu tetinsita tesive letisihlanu hhayi tigodlo tebukhosi katsi futsi nalemali lebalwa nguleliphephandzaba ingemanga. Kutse ngekuhamba kwesikhatsi ngaloyomnyaka takhiwa tindlu tetinsita sive letabita tigidzi letine.[9]

EmareferensiEdit

 1. [1]
 2. [2]
 3. Daily Telegraph 18 May 2012 http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/queen-elizabeth-II/9274690/King-of-Bahrain-lunches-with-Queen-as-human-rights-storm-rages.html
 4. King Mswati is Bankrupting Swaziland: Mornachy not for Africa!, Ole Africa
 5. Now only Mswati owns a Maybach!, City Press, 25 January 2009
 6. http://www.therichest.com/celebnetworth/politician/royal/king-mswati-iii-net-worth/
 7. http://www.times.co.sz/news/92235-king-doesn%E2%80%99t-have-us-200-million.html
 8. http://allafrica.com/stories/201310142652.html
 9. Swazi king gets go ahead for wives' palaces; 25 July 2004; Independent Online

TichumanisoEdit