African National Congress

I - African National Congress leyatiwa ngesintfu kutsi nguKhongolose ngumbutfo wetembangave lophindze abengumbutfo lobusako eveni laseNingizimu Afrika.[1]

TinkombaEdit