Ningizimu Afrika

IRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika (INingizimu Afrika), live lelitfolaka entansi neningizimu kwesichingikati se Afrika.[1] Lelive linelugu lelilinganiselwa kumakhilomitha langu 2798 kantsi lolugu litfolaka emkhatsini welwandle lwase Atlantiki nelwandle lwaseNdiya.kantsi enyakatfo nalelilive kutfolakala bomakhwelwane labafana nemave lanjengabo Namibia, Botswana and Zimbabwe; kutsi empumalanga kutfolakale i Mozambique kanye ne Swatini; phakatsi kweNingizimu Afrika kutfolaka i Lesotho.[2] iNingizimu Afrika i live lelibalelwa emashumini lamabili nesine ngebunyenti bebantfu lebacuketse emhlabeni wonke kantsi inebantfu labalinganiselwa etigidzini letingu linani lebantfu lelitigidzi letingu 53, ngekwebukhulu bemhlaba ilinganiselwa emashumini lamabili nesihlanu nayilinganiswa nalamanye emave emhlaba.[3][4]

Ningizimu Afrika
Republic of South Africa
Republiek van Suid-Afrika
Repubblica Sudafricana
République d'Afrique du Sud
República de Sudáfrica
Repubblika tal-Afrika t'Isfel
Јужноафриканска Република
Suid-Afrika
la République d’Afrique du Sud
Ciudad del Cabo desde Cabeza de León, Sudáfrica, 2018-07-22, DD 34.jpg
Flag of South Africa.svg Coat of arms of South Africa (heraldic).svg
Hymn
National anthem of South Africa (en) Translate
Kusetjentiswa
Inhlokodolobha IPitoli, Bloemfontein (en) Translate and Cape Town (en) Translate
President of South Africa (en) Translate Cyril Ramaphosa
Tehlukahlukano
Tendzwawo
Tinkhalo 29° S, 24° E / 29°S,24°E / -29; 24Koordenatuak: 29° S, 24° E / 29°S,24°E / -29; 24
ZAF orthographic.svg
Indzawo 1,221,037 km²
Imincele INamibiya, ÉButjwána, ÉLusûtfu, IZimbabhwe, Umbuso weSwatini and IMozambikhi
Highest point Mafadi (en) Translate
Demography
Linani leBantfu 57,725,600 (2018)
Density 47.28 hab/km²
Tilwimi letisemtsetfweni Singisi, Afrikaans (en) Translate, Southern Ndebele (en) Translate, Northern Sotho (en) Translate, Sesotho (en) Translate, SiSwati, Tsonga (en) Translate, Tswana (en) Translate, Venda (en) Translate, siXhosa and SíZulu
Time zone UTC+02:00 (en) Translate, UTC+03:00 (en) Translate and Africa/Johannesburg (en) Translate
Plate code ZA
gov.za

Bantfu ngekwehlukana kwaboEdit

 • 79.2 Bantfu labamnyama
 • 8.9% Emakhaladi
 • 8.9% Belungu
 • 2.5% Emandiya
 • 0.5% labanye
 
Tilwimi letisemtsetfweni.

IRiphabhulikhiEdit

Tifundza nemadolobha lamakhuluEdit

Tilwimi letisemtsetfweniEdit

Tilishumi nakunye. Tilwimi letigunyatwe ngumtsetfo taseRiphabhulikhi siNdebele, siBhunu, siChosa, siNgisi, Sisutfu, siPedi, siSwati, siThonga, siTswana, siVenda kanye nesiZulu.

Ligama leRiphublikhi ngetilwimi letisemtsetfweniEdit

 • SiBhunu: Republiek van Suid-Afrika.
 • SiChoza: IRiphabliki yaseMzantsi Afrika.
 • SiNdebele: IRiphabliki yeSewula Afrika.
 • SiNgísi: Republic of South Africa.
 • SiSutfu: Rephaboliki ya Afrika Borwa.
 • SiPedi: Rephaboliki ya Afrika-Borwa.
 • SiSwati: IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika.
 • SíTswana: Rephaboliki ya Aforika Borwa.
 • SíTsonga: Riphabliki ra Afrika Dzonga.
 • SiVenda: Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembe.
 • SiZulu: IRiphabliki yaseNingizimu Afrika.

KúfúnaEdit

KúbóphaEdit

EmareferensiEdit

 1. http://www.southafrica.net/za/en/landing/visitor-home
 2. http://www.sahistory.org.za/
 3. http://www.gov.za/
 4. http://beta2.statssa.gov.za/