IRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika (INingizimu Afrika), live lelitfolaka entansi neningizimu kwesichingikati se Afrika.[1] Lelive linelugu lelilinganiselwa kumakhilomitha langu 2798 kantsi lolugu litfolaka emkhatsini welwandle lwase Atlantiki nelwandle lwaseNdiya.kantsi enyakatfo nalelilive kutfolakala bomakhwelwane labafana nemave lanjengabo INamibiya, ÉButjwána ne IZimbabhwe; kutsi empumalanga kutfolakale i Mozambiki kanye ne Swatini; phakatsi kweNingizimu Afrika kutfolaka ÉLusûtfu.[2] iNingizimu Afrika i live lelibalelwa emashumini lamabili nesine ngebunyenti bebantfu lebacuketse emhlabeni wonke kantsi inebantfu labalinganiselwa etigidzini letingu linani lebantfu lelitigidzi letingu 53, ngekwebukhulu bemhlaba ilinganiselwa emashumini lamabili nesihlanu nayilinganiswa nalamanye emave emhlaba.[3][4]

Ningizimu Afrika
Republic of South Africa
Republiek van Suid-Afrika
Rephaboliki ya Aforika Borwa
iRiphabliki yeSewula Afrika
iRiphablikhi yoMzantsi-Afrika
iRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika
Repabliki ya Afrika Borwa
Rephaboliki ya Afrika Borwa
iRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika
Riphabuḽiki ya Afrika Tshipembe
Riphabliki ra Afrika Dzonga
Hymn
national anthem of South Africa (en) Translate
Kusetjentiswa
Inhlokodolobha IPitoli, Bloemfontein (en) Translate and Cape Town (en) Translate
President of South Africa (en) Translate Cyril Ramaphosa
Tehlukahlukano
Tendzwawo
Tinkhalo 29° S, 24° E / 29°S,24°E / -29; 24Koordenatuak: 29° S, 24° E / 29°S,24°E / -29; 24
Indzawo 1,221,037 km²
Imincele INamibiya, ÉButjwána, ÉLusûtfu, IZimbabhwe, Umbuso weSwatini and IMozambikhi
Highest point Mafadi (en) Translate
Demography
Linani leBantfu 60,142,978 (Kholwane 1, 2021)
Density 49.26 hab/km²
Tilwimi letisemtsetfweni Singisi, Afrikaans (en) Translate, Southern Ndebele (en) Translate, Northern Sotho (en) Translate, Sesotho (en) Translate, SiSwati, Tsonga (en) Translate, Tswana (en) Translate, Venda (en) Translate, siXhosa, SíZulu and South African Sign Language (en) Translate
Time zone UTC+02:00 (en) Translate, UTC+03:00 (en) Translate and Africa/Johannesburg (en) Translate
Plate code ZA
gov.za

Bantfu ngekwehlukana kwabo Edit

 • 79.2 Bantfu labamnyama
 • 8.9% Emakhaladi
 • 8.9% Belungu
 • 2.5% Emandiya
 • 0.5% labanye
 
Tilwimi letisemtsetfweni.

IRiphabhulikhi Edit

Tifundza nemadolobha lamakhulu Edit

Tilwimi letisemtsetfweni Edit

Tilishumi nakunye. Tilwimi letigunyatwe ngumtsetfo taseRiphabhulikhi siNdebele, siBhunu, siChosa, siNgisi, Sisutfu, siPedi, siSwati, siThonga, siTswana, siVenda kanye nesiZulu.

Ligama leRiphublikhi ngetilwimi letisemtsetfweni Edit

 • SiBhunu: Republiek van Suid-Afrika.
 • SiChoza: IRiphabliki yaseMzantsi Afrika.
 • SiNdebele: IRiphabliki yeSewula Afrika.
 • SiNgísi: Republic of South Africa.
 • SiSutfu: Rephaboliki ya Afrika Borwa.
 • SiPedi: Rephaboliki ya Afrika-Borwa.
 • SiSwati: IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika.
 • SíTswana: Rephaboliki ya Aforika Borwa.
 • SíTsonga: Riphabliki ra Afrika Dzonga.
 • SiVenda: Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembe.
 • SiZulu: IRiphabliki yaseNingizimu Afrika.

Kúfúna Edit

Kúbópha Edit

Tinkomba Edit

 1. http://www.southafrica.net/za/en/landing/visitor-home
 2. http://www.sahistory.org.za/
 3. http://www.gov.za/
 4. http://beta2.statssa.gov.za/