Bonnie Mbuli

Bonnie Mbuli (3 Indlovulenkulu 1979) ngumdlali wemafilimu kanye nembukisi wetimpahla. Uphindze abe yintsatseli ehlelweni we SABC 3 lelatiwa ngekutsi i, Afternoon Express 3.[1]

Ebuncaneni bakheEdit

Mbuli watalelwa e Soweto, eNingizimu Afrika. Kantsi sikolo ufundze e Greenside High School e Jozi.[2]kantsi nguye litibulo ebatalini bakhe. Wacala kungenela bomabonakudze aneminyaka lengu 13.

TinkhombaEdit

  1. "Bonnie Mbuli Biography and Family - Informationcradle". Informationcradle (in en-US). 2017-06-06. Retrieved 2018-05-23. 
  2. "Bonnie Mbuli | TVSA". www.tvsa.co.za (in English). Retrieved 2018-05-23.