Emma Sandile

Emma Sandile (1842-1892), lobekatiwa ngekutsi nguPrincess Emma, bekayindvodzakati yenkosi yaseNgqika lebeyatiwa ngaMgolombane Sandile. Wafundziswa emaBritane eCape Colony, kwatsi ngemuva kwaloko waba ngumnikazi wemhlaba, kantsi bekawekucala wesifazane eNingizimu Afrika kutsi abe nemhlaba lobhaliswe ngaphansi kweligama lakhe. [1]

TinkombaEdit