Evelyn Mase

Evelyn Ntoko Mase (18 Meyi 1922 - 30 Ephreli 2004), kamuva lobese atiwa nga-Evelyn Rakeepile, bekangumhlengikati waseNingizimu Afrika aphindze abe ngunkosikati wekucala wesishoshovu lesasilwa nelubandlululo Nelson Mandela. Washada naMandela kusukela ngo-1944 kuya ku-1958. [1]

Imvelaphi yakheEdit

Mase watalwa e-Engcobo, eTranskei kantsi waba yintsandzane asemncane. Wabese utfutsela eJozi kuyoceceshelwa kuba ngumhlengikati, kulapho ke wahlangana khona washada naMandela. Babese batfola indlu eSoweto e-Olarndo West lapho batfola bantfwana labane, kwashona munye umtfwana kantsi letintsatfu bekungubo — Thembekile, Makgatho kanye naMakaziwe. Sonke lesikhatsi Mase bekangumhlengikati kantsi wabese uceceshelwa kuba mbelekisi.

Tinkinga emshadweniEdit

Ngabo-1950, budlelwano bakhe naMandela bacala babanetinkinga lapho khona Mandela wacala kutibandzakanya ne-African National Congress kanye nemkhankaso wayo wokulwa nelibandlululo; Kantsi ngaleso sikhatsi Mase watibandzakanya kakhulu naboFakazi bakaJehova. Mandela wabese ucala kujola ngalesikhatsi, kantsi Mase wabese umsola ngekujola na Lilian Ngoyi kanye na Ruth Mompati.

TinkombaEdit