Garrett Rhodes

Garrett David Rhodes ubuya eMelika. Utawla nga 8 July 1985. Bese ufundzile ePennsbury High School eFairless Hills. Uma ucedzile kufundza ePHS, Garrett uhambe eState College kufundza ePenn State University. Ucale kufundza i-engineering mara utfolile kutsi akatsandzi i-engineering. Ukhetsile kufundza iFilm na Video. Utsandza kushutza kakhulu.

Rhodes ucedzile kufundza nga 2007. Utfolile idegree. Bese yena bekafuna kusita bantu. Ubhalile i-application kusebenza naPeace Corps. Batsi buya iSouth Africa. Garrett uhambile.

Manje manje Garrett uyavoluntiya eTjakastad. Uyasebenza lilanga lonkhe emalanga onkhe. Udziniwe kahulu. Umhlawumbe utawushadza intfombi lenhle eNingizimu Afrika.

Konje, Garrett Rhodes umuhle kakhule, unemandla, uhlakanphile. Utsandza kufundza incwadzi, kubingelala bantfu, futsi kuvakasha bangani bakhe. Abantu bambiza ngokuthi "inkabi enhle" ngoba yena unenduku lenhle njenga inkabi

John Dummer ungomunye wabangane bakhe abakhulu.

KúbóphaEdit