Ikhemisi (siNgisi, chemistry) yisayensi lekhuluma ndetingcetu letisisekelo semphilo, ema-athomu, kanye nalamanye emakhemikhali lalusito emphilweni.

Athomu.

Kúfúna hlela