Ikhemisi

Ikhemisi (siNgisi, chemistry) yisayensi lekhuluma ndetingcetu letisisekelo semphilo, ema-athomu, kanye nalamanye emakhemikhali lalusito emphilweni.

Henrika Šantel - Kemičarka.jpg

KúfúnaEdit