Isayensi

Isayensi.

Isayensi kufundvwa kwendlela tintfo letenteka ngayo kanye nekutfola tizatfu. Isayensi ifaka ekhatsi letifundvo letilandzelako:

KúfúnaEdit