Inhlonipho yindlela yekutiphatsa lehluka ngesive ngesive.

Inhlonipho.

Indlela lokhuluma ngayo hlela

Indlela lokhuluma ngayo isho kutsi uyahlonipha nobe awuhloniphi, ngesiSwati kungahloniphi kutsi nawukhuluma ubesolo ufaka inhlamba, kanye nemagama etitfo letifihlekile. Nawukhuluma nemuntfu lomdzala kufanele uwakhetse emagama lowashoko

Kutiphatsa hlela

Nekutiphatsa nako kuyinhlonipho, sib. Kudzakwa akumange sekubeyinhlonipho. Etiveni tase-afulikha akusiko kuhlonipha kukhuluma nemuntfu lomdzala ube umutse njo! etinhlavini temehlo.

Kwehlukana kwenhlonipho etiveni hlela

Sive ngesive sinendlela yaso yekuchaza inhlonipho. Emangisi akutsatsa ngekungahloniphi kudla ngesandla kantsi tsine maSwati asiboni sono lapho. Kuletinye tive kubhodla nawudla kwedzelela, kuletinye usuke ukhombisa kutsi lokudla kwehle ngemgogodla. Kuletinye tive livi lenkhosi nguleligcinako, kuletinye kugcina lebantfu lababuswako.

Ngaloko bekunene inhlonipho yemangisi akusiyo inhlonipho yemaswati, inhlonipho yebakaZulu akusiyo inhlonipho yebaShweshwe. Kepha inhlonipho lenkhulu kuhlonipha emasiko, imihambo, timvo nemibono yalesinye sive.

Kúfúna hlela