SiSwati, Isiswazi, Siswati, Siswazi, Swati, Swazi, Phuthi, Tekela, Tekeza, Thithiza, Yeyeza (siSwati)
Base:  Swatini,
 INingizimu Afrika,
 ÉLusûtfu,
 É-Mozambike
Tifundza: ÍAfríka
Kúkhulúma:

• Lúlwîmi yemake:
• Bantfu fúndza:

1.706.924

• cha inombolo
• cha inombolo

Inombolo: ???
Umndeni Lúlwîmi: Nguni
Tilwimi tindvodzakâti: Baca,
Hlubi,
Phuthi
Tilwimi letisemtsetfweni:
Letisemtsetfweni:  Swatini,
 INingizimu Afrika
Umhleli: cha ligama
ISO
ISO 639-1 ss
ISO 639-2 ssw
ISO 639-3 ssw
SIL [1]
[[Image:|300px]]
siSwati
Kúfúna:
Lúlwîmi - Umndeni Lúlwîmi - Category:Lúlwîmi

Siswati (Isiswazi, Phuthi, Siswati, Siswazi, Swati, Swazi, Tekela, Tekeza, Thithiza, Yeyeza), lulwimi, lwemndeni wetilwimi tesi Nguni.

Tilwimi letisemtsetfweni: 1.1. IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika (liphûti: kúkhulúma siSwati >50% bantfu).
Tilwimi letisemtsetfweni: 1.2. Mpumalanga (IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika): líkhâya tilwimi.
Tilwimi letisemtsetfweni: 2. Umbuso weSwatini: siSwati (bovú).
File:UDHR-siSwati language.gif.jpg
Simemetelo Semhlaba Wonkhe Mayelana Nemalungelo Ebuntfu: intfo yesibili (siSwati).

Emave lapho Siswati sisemtsetfweni khona

hlela

khulunywa kwesiSwati

hlela

1.706.924 bantfu labakhulúma siSwati:

Kwakheka kwesiSwati

hlela

Babhali nabahlahlela siSwati basehlukanisa ngalendlela:

Luhlelo

Luhlelo lumayelana nekwakhiwa kwemisho kanye nemabito eSiswati.lapha kubukwaTitfo tenkhulumo kanye nemitsetfo yato kute tente umusho lohlelekile wesiSwati.

Imibhalo

Lapha kubukwa Siswati lesibhaliwe njengetinkondlo,tindzaba letimfishane, emanoveli, ema-iseyikanye nemidlalo leyahlukene njengeyaseS'teji neyabomabonakhashane. Lokunye lokubukwako yindlela yekubhala lehlelekile nekusebentisa lulwimi lolungilo njengemabito enhlonipho kanye newemdzabu.

Kusetjtentiswa kwelulwimi

Lesigaba ngiso lesinotsisa Siswati lapha kubukwa indleal lelungile yekusebentisa Siswati.

 
Umdvebo ISO 639-1.
  • ISO 639-1: ss.
  • ISO 639-2: ssw.
  • ISO 639-3: ssw.

Kúfúna

hlela

Kúbópha

hlela

Radio leinthanethi

hlela

Ngcondvomshini

hlela