Langalibalele

Langalibalele (siHlubi: Ilanga liyashisa kakhulu), lobekatiwa ngekutsi nguMtsetfwa (c1814 - 1889), bekayinkosi yemaHlubi, sive seBantfu esifundzeni saKwaZulu-Natali, eNingizimu Afrika.

Watalwa ngesikhatsi sekufika kwebahlali baseYurophu esifundzeni. Ngemuva kwekuphikisana neNkosi Zulu Mpande, wabaleka nebantfu bakhe baya eColony yaseNatali ngo-1848. Phakatsi nekuhamba kwedayimane kuma-1870, linyenti labesilisa belisebenta emayini eKimberley lapho betfola khona tibhamu. Ngo-1873, tiphatsimandla taseNatali tifuna kutsi tibhamu tibhaliswe, Langalibalele wala kantsi lapha kwavela ingcabano, leyaholela ukubitweni kwemabutfo laseYurophu. Langalibalele wabalekela etintsabeni waya eBusololand, kodwa waboshwa wavalelwa eRobben Island. Ekugcineni wabuyela ekhaya, kodvwa waboshelwa endlini.

TinkombaEdit