iMatola lidolobha lelitfolakala eMozambiki. Latiwa ngekuhlaselwa kweMatola lapho kwahlaselwa imkambu yembutfo weMkhonto weSizwe lebewuceceshwa kulendzawo ngesikhatsi selibandlululo. Lendzawo iphindze ibe nemafemu lakhcita tinsitancanti letihlukahlukene. [1] [2]

Tinkomba

hlela