Kuhlaselwa kweMatola

Kuhlaselwa kweMatola kwenteka ngo 30 Bhimbidvwane 1981 lapho khona emabutfo embuso wemasoja elubandlululo ahlasela inkambu yekuticecesha kweMatola, eMozambiki.[1] Emasotja embuso welubandlululo aseNingizimu Afrika abulala umbutfo we ANC eliphiko lweMkhonto Wesizwe langu 13, kantsi umKhonto weSizwe watiphindzisela ngekubulala emasotja langu 3. Kunemuntfu lobekafana na Joe Slovo lobekaliputukezi laseMozambiki lowabulawa kulokuhlaselwa, kantsi loku kwenta kutsi umbuso weNingizimu Afrika ujabule kutsi ubulele Slovo, kwatsi ngekuhamba kwesikhatsi kwatfolakala kutsi bekungasiye Slovo. [2]

Tinkomba hlela