Msogwaba

Msogwaba lodolobha lelitfolakala endzaweni yasehlanzeni esifundzeni saseMpumalanga.[1]

UmlandvoEdit

Msogwaba Dlamini bekayindvuna yebukhosi belive lakaNgwane lekwatsi ngemuva kwesikhatsi yaba ngaphansi kweMhlaba weNingizimu Afrika. Indzawo yakaMsogwaba leyincenye yasePienaar yetsiwe ngaMsogwaba.

EmarefarensiEdit