Shirley Caesar

Shirley Ann Caesar-Williams (watalwa ngeMphala 13, 1938 eDurham, eNorth Carolina, eMelika), lodvume ngaShirley Caesar, ngumculi we-Gospel yaseMelika, kantsi ucule iminyaka lengetulu kwemashumi lasitfupha. Umculi lotfole imiklomelo leminingi,[1] lefaka phakhatsi ema-Grammy Award lange-12 kanye nemaDove Ati kanye nema-Stellar Award. Watiwa nge-"First Lady of Gospel Music" ne-"The Queen of Gospel Music". Wacala kucula aneminyaka lenge-12 nga-1951.[2]

Ceasar nga 1997

TinkombaEdit