Steve Kekana

Steve Kekana (watalwa ngo 1958 e Zebediela, eLimpopo) ngumculi wase Ningizimu Afrika aphindze abe ngumbhali wetingoma.[1] Kekana walahlekelwa kubona emehlweni aneminyaka lesihlanu nje kuphela, ngulapho khona ke wangeniswa esikolweni sebantfu labangaboni emehlweni ePietersburg. Lesi sikhatsi lapho waba khona nelutsandvo nemculo kakhulu, ngulapho wacala khona emacembu emculo kanye nebangani bakhe.

ngo 1979 nango 1980, Kekana wawina indondo lebeyatiwa ngekutsi yi SABC Black Music Award kubantfu besilisa, lendondo wayiwina ngelivi lakhe lebelitsandzeka. lengoma yaKekana letsi Raising My Family yaba yimpumelelo kakhulu ngoba beyitsandvwa ngesheya kwetilwandle emaveni ase Europe ngabo 1980. sekaphelele onke ema album a Kekana angemashumi lamane.[2]. le album yakekana letsi "The Bushman" kanye naleletsi "Feel So Strong" (lebeyifaka phakatsi ingoma letsi Hotline) tadla lubhedvu Springbok Radio lena Radio beyinema charts labekafaka baculi belizinga lelisetulu ngalesosikhatsi selibandlululo e Ningizimu Afrika, kantsi letingoma taKekana taba ngubo nombolo #13 kanye na nombolo #6 emkhatsini kwa 1982 kanye na 1983 ngekulandzelana.[3]

Steve Kekana uphindze abe neticu te B Juris kanye ne LLB degrees. Ungumshushisi aphindze abe ngumfundzisi wetemtsetfo eNyuvesi yase Ningizimu Afrika.

emacwecwe akheEdit

 • Iphupho
 • The English Album
 • Ngiyadlisa
 • Raising my family
 • Ha ke le tje
 • Isithombe sami
 • Ntombi yami
 • Umenziwa akakhohlwa
 • Isiko lwabe Suthu
 • African Lady
 • My Pride, My Joy

emareferensiEdit

 1. Mojapelo, Max (2009-03-18). Beyond Memory: Recording the History, Moments and Memories of South African Music. African Minds. p. 27€“. ISBN 978-1-920299-28-6. Retrieved 13 June 2011. 
 2. "www.music.org.za". Retrieved 5 August 2012. 
 3. "www.rock.co.za". Retrieved 24 August 2013. 

External linksEdit

Template:Persondata