Tembeka Ngcukaitobi

Adv Tembeka Ngcukaitobi (25 Disemba 1979) ngummeli waseNingizimu Afrika, abuye abe sikhulumi semphakatsi, kantsi uphindze abe ngumbhali kanye nesishoshovu setepolitiki. Ngcukaitobi lilungu leKomishini Yetemtsetfo waseNingizimu Afrika (i-SALRC). [1]

Tembeka Ngcukaitobi
Tembeka Ngcukaitobi.jpg
Kutalwa iNyoni 28, 1979 (run 41)
Luoi
Luoi ummeli

Umsebenti webuMmeliEdit

Ngcukaitobi waba yingcenye yelitsimba lebameli be-EFF ecaleni lekudzelela kwalo lelicembu ePhalamende. Ubambe emadigri eBProc, LLB (Unitra), LLM (Rhode) kanye neLLM (London School of Economics). Usebentisana nelitsimba letemtsetfo laphesheya kwetive lelimele licembu leliphikisako lelikhulu eZimbabwe ngemuva kwelikhetfo lapho iZanu PF yasolwa ngekubulala bantfu.

KubhalaEdit

Ngcukaitobi ubhale incwadzi letsi The Land Is Ours: South Africa's First Black Lawyers and the birth of Constitutionalism; leli libhuku lelikhuluma ngebameli baseNingizimu Afrika Bekucala labamnyama kanye nekutalwa kweMtsetfosisekelo.[2][3]

TinkombaEdit