Gauteng
Gauteng
Inhlokodolobha Johannesburg
Lidolobha lelikhulu Johannesburg
Ndvunankulu David Makhura (ANC)
Bubanti belive
 - Total
inombolo : 9
18,176 km²
Bantfu
 - linani (2020)
 - Density
inombolo : 1
15,488,137
786/km²
Tilwimi síZulu (21.5%), síBhunu (14.4%), síSûtfu (13.1%), síNgísi (12.5%)

Gauteng, sifundza yeiNingizimu Afrika.

siFundza seGauteng

hlela

Lesi ngulesinye setifundza letiyimfica tase Ningizimu Afrika sifundza lesincane ngekwemhlaba kantsi ngiso lesikhulu ngetibalo tebantfu base Ningizimu Afrika kantsi sinemlandvo ngekutfolakala kweligolide.[1]

boMasipala

hlela

emaDolobha

hlela

Kúfúna

hlela

Kúbópha

hlela

emaReferensi

hlela
  1. "General Overview of Gauteng". Makiti Guides and Tours (Pty) Ltd. Retrieved May 2, 2013. 
tiFundza yeiNingizimu Afrika  
Fuleyistata | Gauteng | Northern Cape | Western Cape
kaZulu | Eastern Cape | Limpopo | Mpumalanga | North West