IPheru

(Utfunyelelwe likhasi Perú)

IPheru, live leliseNingizimu Melika.

Umjeka we-Pheru.
IPheru (bovú), IMelika leseNingizimu.
Íntsaba Machu Picchu.

LiveEdit

HulumendeEdit

  • Luhlobo: Idemokhrasi
  • Inhloko yembuso: Ngumengameli
  • Tifundza: Tingemashumi lamabili nanhlanu,kanye namasipala weLima

BantfuEdit

KúfúnaEdit

KúbóphaEdit